2020/21 õppeaasta algab pisut teisiti, on märgata suuremat ärevust nii haridustöötajate kui lastevanemate hulgas. Lapsedki on pisut rohkem ootusärevuses, sest paljud neist istusid klassiruumis viimati märtsi keskpaigas. Nii peredes kui õpetajatubades on õhus distantsõppe ja kontaktõppe korraldamisega seonduvad teemad.  Me keegi ei tea täpselt, milliseks kujuneb 2020/21 õppeaasta, aga kindlasti annab see meile kõigile võimaluse koosõppimiseks, erinevate väljakutsete lahendamiseks ning uuteks avastusteks.  See kõik on samas väga põnev, oleme haridussüsteemis toimuvate muutuste läbiviijad ja eestvedajad.

Rajaleidja keskuste spetsialistid tahavad olla nõu ja jõuga abiks nii lastevanematele kui haridusasutustele. Meie jaoks on oluline, et ka erilistes olukordades tunneks iga laps ennast hästi ja saaks õppida vastavalt oma suutlikkusele.

Käesolev õppeaasta algas pisut teisiti ka Rajaleidja võrgustiku jaoks. Alates 1. augustist 2020 alustas tööd Innove, Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet. Meil on hea meel teatada, et Rajaleidja kuulub nüüdsest ameti õppenõustamisteenuste osakonna koosseisu ja töö Rajaleidja keskustes jätkub tavapäraselt.

Seoses muudatusega on Rajaleidja spetsialistide  e-posti aadressid muutunud, kasutame aadresse kujul eesnimi.perenimi@harno.ee. Üleminekuajal jäävad toimima ka varasemad asutuste e-posti aadressid.

Täpsemat infot Haridus- ja Noorteameti tegemiste kohta leiate üleminekuajaks loodud maandumislehelt www.harno.ee ja Rajaleidja kodulehelt www.rajaleidja.ee . Rajaleidja veebilehel töötab jätkuvalt kõikidel tööpäevadel meie veebinõustaja (chat) ja alates 14.septembrist avame võimalikeks distantsõpet ja tuge vajavate laste õpet puudutavate küsimuste jaoks ka eraldi telefoniliini.

Pärnumaa Rajaleidja keskus (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: parnumaa@rajaleidja.ee; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/)

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd. Oleme osa üle-eestilisest SA Innove juhitavast võrgustikust, mis toetab haridustugiteenuste kaudu õppurit haridus- ja töömaailmas orienteerumisel. Rajaleidja teenused on tasuta!

Karjääriteenused
Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.
Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.
Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks. Keskendume kolmele teemale:
• Enesetundmine
• Hariduse ja tööturu vahelised seosed
• Planeerimine ja otsustamine
Meie karjäärispetsialistid valivad ja kohandavad kõik teemad ja tegevused noorte huvide ja vajaduste järgi.
Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid, noori ja lastega ning noortega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide
ennetamisel ning lahendamisel.
Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.
Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.
Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.
Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke
ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.
Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.
Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.